Regulamin XX Festiwal Rockowe Ogródki Płock 2017

Organizator

1) Organizator Festiwalu: Stowarzyszenie Muzyczne Rockowe Ogródki,

ul. Królewiecka 15, 09-402 Płock, zwany dalej „Organizatorem”.

2) Organizator zaprasza do współudziału w organizacji podmioty gospodarcze, instytucje i osoby fizyczne, które chcą wnieść swój wkład rzeczowy, finansowy bądź organizacyjny w przygotowanie i realizację Festiwalu Muzycznego Rockowe Ogródki Płock 2017.

3) Partnerzy medialni Festiwalu: Estrada i Studio, Fabryka Zespołów, plocman.pl.

Czas i miejsce

Festiwal odbywa się w dniach 07.07. – 26.08.2017 r.,

Daty koncertów:

– Lipiec: 7, 8, 14, 15, 21, 22

– Sierpień: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26

Miejsce odbywania się koncertów: dziedziniec Rock’69, Plac Narutowicza 2, Płock.

Cele Festiwalu

– Festiwal ma charakter konkursu dla zespołów wykonujących szeroko rozumianą muzykę rockową.

– Popularyzacja i promocja polskich zespołów.

Warunki uczestnictwa

– Zgłoszenia zespołów przyjmowane będą do dnia 15 maja 2017 roku, decyduje termin nadejścia zgłoszenia.

– Adres nadsyłania zgłoszeń listownych:

Stowarzyszenie Muzyczne Rockowe Ogródki

ul. Królewiecka 15, 09-402 Płock

– Zgłoszenia można nadsyłać w formie plików mp3:

– 3 utwory w formacie mp3 proszę przesłać na adres rockoweogrodki2017@gmail.com, wyłącznie przesłane pliki na w/w skrzynkę będą brane pod uwagę przy wyborze zespołu do udziału w konkursie.

– wysłanie na adres Stowarzyszenie Muzyczne Rockowe Ogródki oryginału formularza zgłoszeniowego z wymaganymi podpisami lub skan podpisanego formularza na adres e-mail: rockoweogrodki2017@gmail.com.

Przesłanie zgłoszenia jest warunkiem formalnym udziału w konkursie, niespełnienie warunku formalnego powoduje brak rozpatrzenia zgłoszenia.

– opcjonalnie przesłanie płyty CD z min. 3 utworami,

– nie rozpatrujemy zgłoszeń odsyłających na strony www,

– Nie rozpatrywane będą zgłoszenia zespołów nie zawierające wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego, który jest integralną częścią Regulaminu Festiwalu.

– Zespoły zakwalifikowane zostaną poinformowane o tym fakcie do 31 maja 2017 roku.

W konkursie wystąpi: od 8 do 10 zespołów wybranych przez jury powołane przez Organizatora, dodatkowo 5 zespołów znajdzie się na liście rezerwowej.

– Poziom muzyczny i wyraz artystyczny nadesłanych nagrań będzie podstawą zakwalifikowania się zespołu do udziału w konkursie festiwalowym

– Przesłuchań dokona komisja powołana przez organizatora festiwalu.

Przebieg Festiwalu

1) Wybrane zespoły zostaną zaproszone do zaprezentowania się na żywo podczas koncertu w Płocku, termin zostanie ustalony indywidualnie z każdym zakwalifikowanym zespołem.

2) Przesłuchania finałowe zostaną ocenione pod kątem przyznania nagród festiwalowych.

3) Program Festiwalu może być wzbogacony imprezami towarzyszącymi takimi jak: dodatkowe koncerty, występy gości, pokazy filmów.

Postanowienia organizacyjne

1) Organizator zapewnia: nocleg, ciepły posiłek dla członków zespołu.

2) Zespoły przyjeżdżają na własny koszt.

3) Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, pomoc techniczną i akustyczną. Każdorazowo przed koncertem ustalane będą warunki techniczne odbycia się koncertu zaproszonego zespołu.

4) Uczestnicy Festiwalu Rockowe Ogródki Płock 2017 wyrażają zgodę na dokumentowanie ich twórczości oraz wykorzystanie nagranych materiałów do celów marketingowych i promocji Festiwalu, szczegóły w formularzu zgłoszeniowym.

5) Festiwal z przyczyn niezależnych od Organizatora może być w dowolnym momencie odwołany.

Nagrody

1) Nagrody przyznaje Jury konkursowe Festiwalu.

2) W skład Jury konkursowego wchodzi 5 osób powołanych przez Organizatora.

3) Ustala się następujące nagrody regulaminowe:

– Grand Prix i nagroda finansowa w wysokości 2 000 zł (dwa tysiące złotych)

– nagrody rzeczowe

4) Zastrzega się możliwość zmian listy nagród.

5) Nagrody podzielone zostaną wśród nagrodzonych zespołów podczas obrad komisji oceniającej, z której zostanie sporządzony protokół.

Postanowienia końcowe

1) Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

2) Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3) Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.